Hong Kong

Des Valaisans à Hong Kong

Sifu Yip Chun et Ludovic Delaloye, Hong Kong

Sifu Yip Chun, Ludovic Delaloye et Sean Bardoe, Hong Kong

Angleterre

Sifu Mark Hyland, Angleterre

Sifu Mark Hyland et Christophe Delaloye, Angleterre

Château de Valère